Vedtægt


Senest opdateret: Søndag den 7. maj 2017


Vedtægt


Vedtægt for Grundejerforeningen ”Stoense Havn”


1 - Navn

2 - Medlemmer

3 - Formål

4 - Generalforsamling

5 - Bestyrelsen

6 - Regnskab og revision

7 - Medlemmernes indskud og kontingent m.v.

8 - Medlemmernes forpligtelser til renholdelse, græsslåning og hegnsbeskæring


1- Navn:

Foreningens navn er ”Stoense Havn”


2 - Medlemmer:

Foreningens medlemmer er, med ret og pligt til medlemskab, alle nuværende og fremtidige ejere af matriklerne indenfor det i Tranekær kommune beliggende sommerhusområde 4.6.3- 11 Stoense sommerhuse: 11. S 4, i øvrigt i henhold til den på ejendommen tinglyste deklaration.


Også ejere af omliggende parceller kan optages som medlemmer, såfremt en generalforsamling ved almindelig stemmeflertal vedtager dette.

Begæring om optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, og medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt.


3 - Formål:

Grundejerforeningen, der er upolitisk, er stiftet i henhold til bestemmelse i skøde.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesse som grundejere i enhver henseende, herunder at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen hørende veje og fællesarealer.

Foreningen kan uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for sådanne.


4 - Generalforsamling:

Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.


4.1. Den ordinære generalforsamling holdes i april måned og indkaldes med angivelse af dagsorden ved brug af et elektronisk medie, herunder på foreningens hjemmeside, med mindst 14 dages varsel.


4.2. For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:


1) Valg af dirigent.

2) Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4) Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

5) Forslag fra medlemmerne

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. - I lige år vælges 2, i ulige år 3 bestyrelses- medlemmer.

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8) Valg af 2 revisorer

9) Valg af 2 revisorsuppleanter.

10) Eventuelt.


4.3 Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 15. marts.


4.4 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter at mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og ved brug af et elektronisk medie, herunder på foreningens hjemmeside.


4.5 På generalforsamlinger vedtages forslagene med simpelt stemmeflertal. Ved lov ændringer og vedtagelser af for medlemmerne økonomisk byrdefulde vedtagelser kræves dog, at over halvdelen af grundejerforeningens medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, indkaldes med 7 dages varsel en ny generalforsamling senest 15 dage efter. Hvis 2/3 af de på denne afgivne stemmer da er for forslaget, er dette vedtaget uanset de fremmødtes antal.


4.6 På generalforsamlingen og møder har hver parcel 1 stemme. Et medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Endvidere kan ægtefæller registrerede partnere gensidigt repræsentere hinanden, når skriftlig fuldmagt foreligger. Stemmeafgivningen skal være skriftlig hvis dette bestemmes ved almindelig stemmeflertal.


Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til

foreningen ikke er indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling.


5 - Bestyrelsen:


5.1 Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.


5.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Kassererhvervet kan efter bestyrelsens bestemmelse varetages af et autoriseret revisorfirma.

Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlings- og bestyrelsesmøder.


5.3 Bestyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold.


5.4 Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, såsom assistance af revisor, advokat, landinspektør og ingeniør.


5.5 Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.


5.6 Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.


5.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede og beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal.


5.8 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt.

Formanden og hvert medlem kan sammenkalde bestyrelsen med mindst 8 dages varsel.

Formanden kan dog sammenkalde med kortere varsel.


5.9 Grundejerforeningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen, af hvem den ene skal være formanden.


6 - Regnskab og revision:


6.1 Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.


6.2 Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.


6.3 Revisorerne har ret og pligt til at foretage uanmeldt revision.


6.4 Grundejerforeningens midler føres på konto i bank el. sparekasse, hvorfra beløb kan hæves af formand og kasserer i forening. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 10.000.-


6.5 Kassereren fører en af revisor autoriseret kassebog samt protokol over grundejerforeningens medlemmer.7 - Medlemmernes indskud og kontingent m.v.:


7.1 Ved optagelse i grundejerforeningen betales et indskud på kr. 400,- pr parcel.

Beløbet pristalsreguleres.


7.2 På den ordinære generalforsamling vedtages et kontingent/vejbidrag pr. parcel for det kommende år.


7.3 Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af indskud, kontingent mv.


7.4 Ingen grundejer kan ved udmeldelse eller på noget andet tidspunkt gøre krav på at få udbetalt af grundejerforeningens midler og evt. økonomiske gevinster.


8 - Medlemmernes forpligtelser til renholdelse, græsslåning og hegnsbeskæring:


8.1 Det påhviler enhver grundejer at renholde og vedligeholde sin grund med tilhørende beplantning.


8.2 Hvert år inden den 1. februar er hver grundejer pligtig at beskære parcellens hegnsbeplantninger mod stam- og parcelveje.

Beskæringen skal foretages på en sådan måde at de anlagte vejbredder, hegnslovens bestemmelser og de kommunale krav til fri passage for køretøjer respekteres.


8.3 Hvert år inden Sct. Hans (24. juni) skal græsset være slået første gang.


8.4 Såfremt de i stk. 2 og 3 nævnte forpligtelser ikke opfyldes er bestyrelsen berettiget til uden yderligere varsel at lade arbejdet udføre for grundejerens regning med tillæg af administrationsgebyr på p.t. kr. 200,-, hvilket beløb pristals-reguleres.


*******************************************************************************************


Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt i Nordlangelands Hallen, Snødevej 140B SNØDE 18.maj 2001.


Bestyrelsen


Lars Jensen, formand


Leif Jørgensen - Hans G. Nielsen - Ole Sørensen - Claus P. Franck

- bestyrelsesmedlemmer -


Poul Jørgensen

Tranekær kommune har godkendt vedtægterne på sit møde den 18. juni 2001.

- Jour.nr.01.02.05 - 20 juni 2001.


Sign. borgmester Svend Aage Hansen og kommunaldirektør Tove Lund.


********************************************************************************************


§ 4, stk. 1 og stk. 4 er ændret på ordinær generalforsamling lørdag den 29. april 2017.


Dirigent: Børge Wagner.


Formand Flemming Kehman. Jørgen Nielsen - Jørgen Knudsen - Lars Jensen - Chris Hansen