Nyhedsbrev November 2022


Tirsdag, den 22. november 2022Nyhedsbrev November 2022Badebro – Stort tillykke til foreningen / Støtte fra LAG-midler.

 

I forlængelse af den senest afholdte generalforsamling, hvor etablering af ny badebro var bragt til afstemning med et negativt resultat til følge, har bestyrelsen søgt om tilskud via LAG-midler til etablering af ny badebro.

 

Noget måtte gøres, da vores nuværende badebro er i en dårlig stand med flere fremadrettede reparationsopgaver. Broens udformning er heller ikke i alle henseender optimalt indrettet – dette relateret til broens bredde, manglende gelænder m.m.

 

Vi har nu den glæde at kunne oplyse, at vi ved brev af d. 10.11.22 fra Bolig- og Planstyrelsen har modtaget tilsagn om økonomisk støtte til en ny badebro. Tilsagnet om støtte udgør 50% af den budgetterede udgift på kr. 206.250, svarende til kr. 103.125. Vores nettoudgift formodes følgelig at udgøre nævnte kr. 103.125 – eller svarende til ca. kr. 360,- pr. parcel.

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at denne udgift ikke kan vurderes som værende økonomisk byrdefuld for den enkelte parcel-ejer og at vi blot på foreningens vegne kunne iværksætte projektet. Imidlertid vil vi – i respekt for foreningens medlemmer – bringe spørgsmålet til afstemning igen på den kommende generalforsamling i foråret 2023 (med forbehold bliver datoen lørdag den 25. marts 2023 i Nordlangelands Hallen), hvor vi forventer at der vil være stor opbakning til at gennemføre etablering af ny badebro.

 

I forventning om, at projektet godkendes vil vi på den kommende generalforsamling samtidig gøre tiltag til etablering af et ”Brolaug”, der fremadrettet – sammen med enkelte medlemmer af foreningens bestyrelse – får ansvaret for broens opsætning og nedtagning. Ønsker du at medvirke i et sådant ”Brolaug” hører vi gerne fra dig – send din mail til post@stoense-havn.dk

 

Transformator / fremtidig lade standere for El-biler: Endnu en positiv nyhed til foreningens medlemmer: El-transformatoren på Stoense Udflyttervej er nu flyttet over på grundejerforeningens areal bag ved affaldscontainerne ved stamvejen til Anemonevej/Syrenvej m.fl. – og der er nedgravet nye elkabler på en del af stamvejen. Sidstnævnte til imødegåelse af et sandsynligt større elforbrug i fremtiden. El-forsyningsselskabet har i samme forbindelse forespurgt grundejerforeningen om muligheden for, at etablere el-opladere/standere for el-biler – der i givet fald agtes placeret på grundejerforeningens areal nord for affaldscontainerne. Vi er i dialog med forsyningsselskabet og vender tilbage, når der foreligger nyt herom. Gennemføres etableringen af disse el-standere formodes dette at ske i 1. eller 2. kvartal-2023.


 

Trådløst Bredbånd: Der arbejdes fortsat på en løsning om etablering af trådløst bredbånd og vi formoder, at vi kan fremkomme med positivt nyt på den kommende generalforsamling i foråret 2023.

 

Den årlige gennemgang af brandveje, stamveje m.m. samt fællesområder: Bestyrelsen har netop, d. 20.11.22 – sammen med entreprenør – gennemgået grundejerforeningens arealer. Også her har vi gode og positive oplevelser, idet området generelt ses at være velplejet og hvorunder kun enkelte parcelejere kan se frem til, at få en lille henstilling på mindre genopretnings og vedligeholdelsesarbejder – primært relateret til mindre arbejder relateret til beskæring af hegn, træer m.m.


Med venlig hilsen, Bestyrelsen

/Lagt på af Chris Hansen, sekretær.