Efterår 2021 og Fællesarealer - Hegn og træer


Søndag, den 14. november 2021


De Grønne Områder


Kære alle grundejere.


Vi har i bestyrelsen d. 07.11.2021 sammen med vores entreprenør gået en tur igennem området og lavet en plan for fællesområderne, samt taget et kik på status i området vedrørende hegn, som oplyst på generalforsamlingen 2021.Først lige et oprids af områdets regler:

 

Det påhviler den enkelte grundejer at gøre rent og vedligeholde hegn ud for egen grund samt sikre,  at hegn er klippet ind til skel.


Følgende regler findes på vores hjemmeside

 

 

 

 • Husk at overholde de 20 Km/t på vejene, der er mange børn og gående i området.

 

 • Husk det er helt OK at holde en pause i alle arbejdsopgaverne mellem 13:00 og 14:30 og efter kl. 19:00, dog må man gerne arbejde konstant i januar og februar.

 
Det er vigtigt man sætter sig ind i vedtægternes pkt. 8 og dette overholdes, så kan vi sammen holde vores skønne sommerhusområde flot og trimmet til glæde og gavn for alle.


Uddrag af foreningens Vedtægt: 8 - Medlemmernes forpligtelser til renholdelse, græsslåning og hegnsbeskæring:

8.1 Det påhviler enhver grundejer at renholde og vedligeholde sin grund med tilhørende beplantning.

8.2 Hvert år inden den 1. februar er hver grundejer pligtig at beskære parcellens hegnsbeplantninger mod stam- og parcelveje. Beskæringen skal foretages på en sådan måde at de anlagte vejbredder, hegnslovens bestemmelser og de kommunale krav til fri passage for køretøjer respekteres.

8.3 Hvert år inden Sct. Hans (24. juni) skal græsset være slået første gang.

8.4 Såfremt de i stk. 2 og 3 nævnte forpligtelser ikke opfyldes er bestyrelsen berettiget til uden yderligere varsel at lade arbejdet udføre for grundejerens regning med tillæg af administrationsgebyr på p.t. kr. 200,-, hvilket beløb pristals-reguleres (2021: Kr. 350,-).

 

Følgende lovgivning findes på Langelands Kommunes hjemmeside.

(bilag er vedhæftet brevet)


Lovgivning:


 • Grundejer pligter
 • Gader og veje
 • Hegn og et godt naboskab

 

Vi har gjort følgende observationer fra området ved vores gennemgang:

 

 • Ny tilflytterne klipper, fælder og beskærer på liv og løst, hvilket er meget positivt.
 • Bevoksningen er højst og værst ved grundejere tæt mod vandet og bliver bedre jo længere man kommer ind til lands.

 

 • Status er, at der er cirka 12 grundejere, hvor hegn enten har taget magten, eller man skal til at tænke over at få klippet inden hegnet overtager. Disse grundejere modtager en venlig henvendelse fra bestyrelsen. Det er vigtigt man ikke opfatter henvendelserne som noget negativt, men blot en reminder om at der er forhold på den enkelte grund, som skal udbedres ind over vinteren. Det er klar det letteste af få klippet og beskåret ind over vinteren, hvor der ikke er løv på hegnsbeplantningen.

 

 • På stamvejen på Kamillevej er der flere grundejere som mangler at holde hegnet ud mod stamvejen. Det ses at være på begge sider af vejen, at hegnet ikke er klippet.

 

 • Der er en del træer som er meget høje i området som er placeret inde på de enkelte grundejeres matrikler. Vi modtager en del klager over høje træer og udsyn m.m. Det er vigtigt for os i bestyrelsen at pointere, at vi IKKE har påtaleret på den enkelte grundejers matrikel. Vi vil i bestyrelsen appellere til at man tager hensyn til og hjælper hinanden og i forhold til den gode dialog får fundet gode løsninger. Husk på at den gode dialog går begge veje, både for den der henvender sig, men også for den der bliver henvendt til. Hvis man, mod bestyrelsens forventninger, ikke kan opnå den gode dialog og samarbejde, er der mulighed for at klage til Langelands Kommune, som kan afholde diverse syn. Vi vil dog stadig I bestyrelsen appellere til, at man finder løsninger/kompromisser vedrørende høj bevoksning og træer og samarbejder med sine naboer, genboer, forbo og bagbo, da tredjeparts myndighedssyn sjældent ender med det gode naboskab.

 

Vi vil opfordre alle grundejere til at går en tur på egen grund og have følgende fokusområder:


Høje træer:

 • Har jeg høje træer som kan vælte ind i mine bygninger eller min naboers bygninger? Dette kan have indflydelse på forsikringsforhold?

 

 • Har jeg træer som er til gene for mig og for mine naboer, skygge osv.?

 

 • Har jeg den gode dialog med mine genboer og naboer, kan vi hjælpe hinanden?


Foto af høje træer er taget vilkårligt i området og skal ses som eksempler:Hegn:

Overholder jeg mine forpligtelser jf. gældende lovgivning og reglerne i vedtægterne

Det er klart det letteste af få klippet og beskåret ind over vinteren hvor der ikke er løv på hegn, buske og træer.  Vi vil appellere til at hver grundejer jf. pkt. 8.2 får beskåret parcellens hegnsbeplantninger mod stam- og parcelveje senest 1. februar 2022.


Foto af hegn er taget vilkårligt i området og skal ses som eksempler:

Vi i bestyrelsen ønsker alle en god arbejdslyst og glæder os til den nye sæson.Med venlig hilsen

Kenneth Monk Jensen, Bestyrelsesmedlem med ansvar for De grønne områder.