Hvad siger Langeland Kommune?

Søndag, den 14. november 2021


Kilde: Langeland Kommune > Borger > Havne, trafik og veje


Gader og veje


Private fællesveje

Langeland Kommunen er vejmyndighed for private fællesveje og stier.

En privat fællesvej fører over en ejendom og tjener som adgangsvej for en anden ejendom.

Private fællesveje inddeles i to kategorier: Private fællesveje på landet og private fællesveje i byer og bymæssige områder.

På private fællesveje skal grundejerne selv sørge for vedligeholdelse af vejen. Dette gælder både vejareal, evt. fortove og rabat.

 

Private fællesveje på landet
På landet skal vejen vedligeholdes af brugerne af vejen.

 

Særligt om sommerhusområder
Kommunalbestyrelsen besluttede i 2008, at Privatvejslovens afsnit III (Lov om private fællesveje) skal være gældende for alle private fællesveje beliggende i sommerhusområder i kommunen.

 

Grundejers pligter

Ligger din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, skal du være opmærksom på

  • at du har pligt til at gøre rent - også for ukrudt - på de arealer, der overvejende er bestemt for gående. Det er normalt fortove eller stier.
  • at faste genstande og skilte ikke uden tilladelse må anbringes således, at de rager ind over vejens areal
  • at du skal sørge for klipning eller beskæring af beplantning, der hænger ud over veje, cykelstier og fortove langs offentlige og private fællesveje således, at den frie højde over fortov og cykelsti er mindst 2,75 m og over kørebane mindst 4,20 m. Dette skal gøres af hensyn til trafiksikkerheden og gælder altså også for private fællesveje
  • at hække og anden beplantning ud mod fortovs- og gangarealer ikke må rage ud over disse. Den fulde bredde af fortovsarealet skal være til stede.

 

Beskæring af buske og træer

Husk at du som grundejer har pligt til at beskære beplantning langs vej, fortov og sti, samt renholde arealer ud for din ejendom.

 

For at sikre dine medborgeres trafiksikkerhed skal du som grundejer renholde og beskære beplantning så kørebaner, fortove og stier uhindret kan udnyttes i den fulde bredde.

 

Du skal beskære og klippe

  • Helt ind til skel
  • Så frihøjden over fortov/sti er minimum 2,75 m
  • Så frihøjden over vej er minimum 4,2 m

 

Herudover skal du ud for din ejendom

  • Fjerne ukrudt og feje befæstet fortov/sti
  • Fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen
  • Renholde grøfter, rendestene og rendestensriste for alt, der kan hindre vandets frie løb.

 

Kommunen henstiller til, at klipning og beskæring i overensstemmelse med reglerne sker snarest og senest den 1. juli 2021.

 

Lovhjemmel

Lov om offentlige veje § 87, samt Lov om private fællesveje § 61.


Det frie fællesrum: