Fællesdeklaration


Artikel lagt på: Onsdag den 9. oktober 2013

Hjemmesiden senest opdateret: Søndag den 9. marts 2014


Fællesdeklaration

FOR OMRÅDERNE UNDER

GRUNDEJERFORENINGEN

”Stoense Havn”Undertegnede af matr. nr. 8a, 8e, 26a, 7a, 7b, og 32e, Stoense by, Stoense Sogn, deklarerer herved for sig og efterfølgende ejere nævnte ejendomme og derfra udstykkede parceller forpligtigelse til at overholde følgende bestemmelser:


§1

Grundejerforening


Ejerne af de udstykkede parceller er pligtige at danne og være medlem af en grundejerforening, hvis vedtægter skal godkendes af Tranekær kommunalbestyrelse.

Grundejerforeningen skal senest være dannet, når halvdelen af parcellerne er solgt, dette gælder for såvel hele det af planen omfattede område som for de enkelte afsnit for så vidt de ikke udstykkes samtidigt.

Grundsælgerne er ikke pligtige til at være medlemmer af grundejerforeningen for så vidt angår usolgte og ubebyggede parceller.

Grundejerforeningen er pligtig til på krav fra grundsælgerne at tage skøde på de fælles sti- og vejanlæg samt (strandareal og øvrige) fællesarealer. Denne overdragelse skal ske uden vederlag og omkostninger for grundejerforeningen.

Grundejerforeningen har til opgave at varetage medlemmernes interesser, herunder vedligeholdelse af fællesanlæggene. Denne vedligeholdelse gælder fællesanlæg af enhver art, herunder veje, stier, fælles strandarealer, de mellemliggende fællesarealer og indretninger på disse samt beplantningsbælter og fællesanlæg, der måtte blive indrettet i området. Samtlige parcelejere er pligtige til at deltage i de udgifter, der er forbundet hermed. Udgifternes fordeling fastlægges i foreningens vedtægter.

Grundejerforeningen kan kun ophæves med samtykke fra de påtaleberettigede.§2

Områdets anvendelse


Stk. 1. Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, og der må kun opføres sommerhusbebyggelse. Bebyggelsen må alene anvendes til beboelse (naturophold) i tidsrummet 1. april -30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarige ferieophold, weekends o.lign.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på enkelte ejendomme indrettes feriekolonier, spejderhytter o.lign. samt - til opfyldelse af beboernes daglige fornødenheder - mindre udsalgssteder eventuelt med hertil hørende helårsbeboelse.

Stk. 3. På hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres en enkelt beboelse.


 


§3

Vejforhold


Stk. 1. Der udlægges areal til veje, parkeringstove, vendepladser og stier med retning og beliggenhed som vist på vedhæftede kortbilag. Disse anlæg foretages af udstykkeren og for dennes regning. Meddelelse af bygningsattest på parcellerne er betinget af, at disse anlæg er etableret.

De af planen omfattede veje og stier betragtes som fællesanliggende uanset, om disse er med eller uden adgang til parcellerne. Der må kun anlægges en indkørsel til hver parcel og adgang til parcellen skal ske herigennem, således at parcellens øvrige facade er ubrudt.

Parkering inden for området må kun finde sted på de dertil indrettede pladser og på de enkelte parceller. På hver parcel skal der etableres mindst 2 parkeringspladser, som begge skal ligge bag byggelinie mod vej.

Stk. 2. Til offentlige veje og stamveje må der ikke være direkte adgang for kørende, gående eller anden færdsel fra de tilgrænsende ejendomme, med undtagelse af eventuelle ejendomme indeholdende fælles faciliteter for beboerne - (jfr. § 2,2).

Stk. 3. Langs vejene pålægges byggelinie 5 m fra vejskel, dog ved vendepladser 2,5 m fra skel mod disse.

Stk. 4. De til enhver tid værende ejere af fællesarealerne er pligtig til på krav fra kommunen vederlagsfrit at afgive et op til 3 m bredt bælte langs offentlige veje til eventuel vejudvidelse. Omkostninger i forbindelse med ovennævnte arealafståelse afholdes af kommunen.


 


§4

Udstykninger


Stk. 1. Udstykninger må kun foretages efter de retningslinier, som fremgår af vedlagte kortbilag.

Stk. 2. De på vedhæftede kortbilag viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som friarealer for bebyggelse og som stiareal.

Stk. 3. Ingen parcel må udstykkes med en mindre nettogrundstørrelse end 1400m2.


 


§5

Bebyggelsens omfang og placering m.v.


Stk. 1. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må give en højde, der overstiger 3,5 m over terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen, og bygningerne må i øvrigt ikke opføres med mere end én etage.

Stk. 2. I området skal bygningerne opføres med de mod vejen vendende bygningsdele parallelt med eller vinkelret på denne.


 


§6


Stk. 1. Medmindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen, må udvendige bygningssider, herunder tage, kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort og jordfarver (okker, terra di senna, umbra, engelsk-rødt, dodenkopf). Til døre, vinduer, skodder o.lign. mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes.

Stk. 2. Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted. Undtaget fra denne bestemmelse er ejendomme, hvorpå der af kommunalbestyrelsen i medfør §2,2 er meddelt tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed, idet der her med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse kan finde skiltning og reklamering sted i et efter kommunalbestyrelsens skøn passende omfang.


 


§7

Fællesbestemmelser (byggemodning m.m.)


Stk. 1. Veje, vand og beplantning. Private veje, vandledninger og beplantning af fællesarealer forestås af grundsælger for dennes regning. Disse anlæg skal udføres efter projekter godkendt af de respektive myndigheder. Meddelelse af bygningsattest er betinget af, at disse anlæg er etableret.

Stk. 2. Spildevandsafledning. Med hensyn til kloakering bestemmes det, at i tiden indtil fælleskloakering er gennemført, må alene anvendes tørkloset, således at afløb til sivedræn, alene må ske med hensyn til køkkenvask og bad, men ikke WC, alt i øvrigt i forbindelse med bebyggelse i overensstemmelse med de for området gældende byggeforskrifter.

Godkendt kloakprojekt udarbejdes og leveres af udstykkeren for dennes regning.

Udarbejdelse skal ske efter samråd med Tranekær kommune og andre implicerede myndigheder. Som sikkerhed for gennemførelse af kloakering lyses denne deklaration pantstiftende efter aftale med kommunen for et beløb på kr. 8.000,00 i hver parcel som udstykkes fra foran nævnte ejendomme. Den endelige fordeling af udgifterne for hver parcel fastsættes i henhold til landvæsenskommissionskendelse.

Stk. 3. Elforsyning, antenne m.m. Alle el- og telefonkabler o.lign. skal inden for området, frenføres i jordkabler.

Der må ikke på de enkelte parceller anbringes antenner o.lign., som kan være synlige fra vej, sti eller anden parcel. Grundejerforeningen kan etablere fælles antenneanlæg. Disse anlæg etableres på de enkelte parcelejeres foranstaltning og for deres regning.

Stk. 4. Hegn. Alle hegn langs skel skal være levende af egnskendte vækster og skal mod vej- og stiarealer plantes mindst 0,50 m fra skel. Mod vej-, sti og fællesarealer skal hegnene være fritvoksende.

Raftehegn o.lign. må kun anvendes som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen.

Hegn mod veje, stier og fællesarealer skal være etableret forinden der meddeles bygningsattest. Disse hegn etableres på grundsælgers foranledning og for dennes regning.

Fremtidige grundejere er pligtige til enhver tid at vedligeholde den til hans parcel hørende hækbeplantning og i fornødent omfang foretage efterbeplantning og anden udbedring ved skader uanset disses årsag.


 


§8

Deklarationens overholdelse


Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige anvendelse ændres, skal der forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen med deklarationen.

Overtrædelse af deklarationen berettiger kommunalbestyrelsen eller grundejeren til påtale.

Hvis forholdene efter påtale og inden for en nærmere angiven tidsfrist ikke er bragt i overensstemmelse med deklarationsbestemmelserne, er kommunalbestyrelsen og grundejerforeningen berettiget til at lade nødvendige arbejder for ejerens eller brugerens regning.


 


§9

Eksisterende bebyggelse


Nærværende deklaration er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovligt gjorde brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med deklarationens bestemmelser må ikke finde sted.


 


§10

Påtaleret


Påtaleret er Tranekær kommunalbestyrelse og grundejerforeningen, dog indtil en grundejerforening er dannet tilkommer påtaleretten i dennes sted ejeren af ejendommene.


 


§11

Dispositioner


De påtaleberettigede kan tillade afvigelser fra bestemmelser i denne deklaration når særlige forhold taler herfor, og når sådanne afvigelser ikke berører områdets karakter efter nærværende deklarationsbestemmelser.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende deklaration samt fortolkning af dens bestemmelser afgøres af de påtaleberettigede, hvis afgørelse parcelejerne er pligtige at underkaste sig, men med rekrus til domstolene.


Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 8a, 8e, 26a, 7a, 7b, og 32e, Stoense by, Stoense sogn, med hensyn til pantehæftelser, øvrige servitutter og grundbyrder henvises til ejendommens blade i tingbøger.


Som ejer af matr. nr. 26a, Peter Rasmussen


Som ejer af matr. nr.8e, Erik Petersen


Som ejer af de øvrige ejendomme Thorkild Kristensen.


I henhold til §4 i lovbekendtgørelsen af nr. 158 af maj 1968 (landsbyggeloven) godkendes nærværende deklaration.


Tranekær kommunalbestyrelse, den 12. september 1972For Tranekær kommune


Jens Sørensen,

borgmester___________________________________________________________________________________

 


INDFØRT I TINGLYSNINGSBOGEN FOR RETTEN I

RUDKØBING DEN 24. OKTOBER 1972

 


TINGLYST


Rids forevist. Genpart medfulgt.

Dokumentet er, for så vidt angår matr. nr. 32e. Stoense alene lyst vedrørende restejendommen ag afvist fra tingbogen f.s.v. angår en parcel af matr. nr. 32e, som er frasolgt ved betinget skøde lyst 21. august 1972, da køberen af denne parcel ikke har medunderskrevet.

L. Hulsrøj


Tiltrædes som ejer af parcel nr. 7 af matr. nr. 32e m.fl. Stoense, ifølge betinget skøde.

Ørbæk, den 12. december 1972

Jørgen E. Hansen


Indført i tinglysningsbogen for retten i Rudkøbing den 14. december 1972.


 


TINGLYSTHerefter lyst på hele matr. nr. 32e.

L. Hulsrøj


___________________________________________________________________________________

 


TILLÆG TIL DEKLARATION


lyst på 24/10 1972 på matr. nr. 8a m.fl.


STOENSE BY OG SOGN


Undertegnede ejer af matr. nr. 8d og 8f - Stoense by og sogn - bestemmer herved, med virkning for mig og efterfølgende ejere af ejendommene og parceller udstykket af disse, at jeg er forpligtet til at overholde de i ovennævnte deklaration fastsatte bestemmelser, idet det bemærkes, at parcellerne er forpligtet til at være medlemmer af den for området oprettede grundejerforening ”Stoense Havn”.

Ejendommene må kun udstykkes, som det fremgår af vedhæftede kortbilag udarbejdet af landinspektørfirmaet Jørgen Schmidt I/S i september 1976. Ejeren af matr. nr. 8d og 8f forpligter sig til at overdrage grundejerforeningen ”Stoense Havn” de på kortbilaget viste vej- og fællesarealer.


Som ejer af ejendommen,

Ørbæk, den 8 september 1976

Jørgen Pedersen


I egenskab af ejer af matr. nr. 8dz og påtaleberettigede meddeler undertegnede samtykke til tinglysning af nærværende deklaration, idet det bemærkes, at der herved også meddeles samtykke til de ændringer af grænserne for veje og fællesarealer, som fremgår af kortbilaget.


Ørbæk, den 8 september 1976


Poul Tharking, formand

Arne K. Nielsen, tilsynsførende


Grundejerforeningen ”Stoense Havn”


I egenskab af påtaleberettigede og i egenskab af bygningsmyndighed meddeler Tranekær kommunalbestyrelse herved samtykke til tinglysning af nærværende dokument.


Tranekær, den 8 september 1976

Emil Jensen