Sommerbrev 2020 Bestyrelsen


Lørdag den 18. juli 2020

 

Sommerbrev 2020 Bestyrelsen

 

 

Løsgående hunde. Sommeren 2020 er godt i gang og mange fritidshuse i vores område er velbesøgte i denne sommer. Det er en stor glæde for Bestyrelsen. Både ejere med familie, lejere samt personer der låner et fritidshus boltrer sig i vores skønne område. Det er dejligt at konstatere. Alle ejere kender – eller burde kende - foreningens regelsæt (Fællesregulativ, Vedtægt og Ordensregler) som gerne skal regulere adfærd, rettigheder og pligter forhåbentligt til alles bedste som færdes i området.


Imidlertid har Bestyrelsen erfaring for, at ikke alle lejere og andre gæster altid har kendskab til, eller er bevidste om, at der eksisterer nogle enkle regler som ikke kun Bestyrelsen, men også en stor del af ejerne ønsker bliver overholdt. Bestyrelsen vil derfor gerne anmode fritidshusejere om, at når man lejer og/eller låner sit fritidshus ud da at gøre brugerne opmærksom på disse regler.


Her må Bestyrelsen igen konstatere, at der er en udfordring med løsgående hunde. Nogle mennesker, der færdes i området, er utrygge når man møder hundeejere med hund(e) uden snor. Det er ikke rimeligt. Så husk nu denne enkle Ordensreglernes pkt. 6: ”Hunde må ikke færdes løse i området”.


Antenner og lignende. Mange fritidshusejere har de seneste år – på gentagende opfordringer fra Bestyrelserne igennem tiden – været flittige med at klippe og beskære hegnsbevoksning. Det er meget positivt. Det medfører en ny udfordring. I Fællesdeklarationens §7, stk. 3 hedder det bl.a.:…”Der må ikke på de enkelte parceller anbringes antenner o.lign., som kan være synlige fra vej, sti eller anden parcel…”. Nu er en antenne eller parabol måske lige pludselig synlig fordi et hegn er blevet klippet.


Bestyrelsen anmoder om, at også denne regel respekteres, f.eks. ved at en antenne, parabol eller lignende placeres på en anden måde på éns matrikel eller helt demonteres såfremt den kan undværes. Foruden Grundejerforeningens Bestyrelse har også her Langeland Kommune påtaleret. 


Nøgle til posthus. I år har ekstraordinært mange fritidshuse skiftet ejer. Det har i den forbindelse vist sig, at nøgle til foreningens posthus på Stoense Udflyttervej, har manglet – sælger har ikke kunnet finde sin nøgle eller har måske aldrig selv fået en udleveret da man i sin tid købte huset. Køber har altid ret til at få nøgle udleveret til posthuset og når nøgle mangler skal der rekvireres en ny, typisk til en udgift p.t. på kr. 400,00. Netop i år er der p.g.a. Covid-19 lang ekspeditionstid på nye nøgler som i mange år er blevet produceret i Sverige. Idet postnøglen er en unik A-nøgle (der findes kun dette ene eksemplar) er det forbundet med et meget stort bureaukrati med genbestilling. Bestyrelsen arbejder for tiden på en ny løsning med nøglebestilling. Indtil videre: a) Pas godt på jeres posthusnøgle så den også forefindes den dag huset skal sælges videre, b) Nye ejere, der endnu ikke har kunnet få udleveret en posthusnøgle, må have tålmodighed til det lykkes at modtage en ny fremstillet. 


Badebroen nedenfor Lucernevej er en badebro. Ikke en bådebro, heller ikke en fiskebro. Også her anmoder Bestyrelsen om at ejere informerer lejere og lånere af fritidshuset. 


Bredbånd. Som vist nok (næsten) alle fritidshusejere er bekendt med pågår der i disse uger en stor indsats for at indsamle fuldmagter til brug for ansøgning om en udbygning af infrastrukturen i vort fritidsområde, nemlig udbygning af Bredbånds nettet. Bestyrelsen er meget bevidst om, at en stor del af vores nuværende medlemmer ikke er interesseret i at deltage i projektet. Det respekterer vi naturligvis – det er en frivillig ret at sige JA eller NEJ. 


Der har på andre platforme været nævnt et eksakt antal fuldmagter man SKAL indhente for at Energistyrelsen siger JA til at vores område er tilskudsberettiget. Det er ikke (helt) korrekt. Dette skal forstås på dén måde, at selvom der ikke indhentes f.eks. 152 fuldmagter, så kan der stadigvæk søges med mulighed for tilskud. Så tesen er: Jo flere fuldmagter, jo større sandsynlighed er der for at Energistyrelsen tildeler puljemidler også til vores område.


Og vi er i dialog med vores 2 eksisterende nabo foreninger mod nord ”Stoense af 16/5-1974” og ”Gruelund Strand”, samt den nye udstykning ved ”Lennarts Lade”. Med stor hjælp fra andre fritidshusejere så arbejder vi også de næste uger ihærdigt med at indsamle fuldmagter. I starten af August gør vi op hvor mange fuldmagter der er indleveret. Undertegnede kontakter LMBF (Langelands Mobil- og BredbåndsForening), samt STOFA for at aftale det videre forløb. Jeg vil derefter udsende et Nyhedsbrev for at orientere alle Bredbånds entusiasterne som der – indtil videre – er knapt 90 af.


 

God sommer ønsker Bestyrelsen (v/Chris Hansen, sekretær), lørdag den 18. juli 2020


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.