Forslag om ændring af Vedtægten


Søndag den 29. januar 2017


Ny procedure vedrørende indkaldelseOrdinær generalforsamling i Grundejerforeningen ”Stoense Havn” afvikles lørdag den 29. april 2017 kl. 14:00 i Nordlangelands Hallen. Indkaldelse med dagsorden udsendes i marts.


Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen forslag om ændring af vedtægten for så vidt angår proceduren vedrørende indkaldelse. Det er et markant ønske, at indkaldelse til ordinær (og eventuelt ekstraordinær) generalforsamling for fremtiden kan ske elektronisk ved brug af hjemmeside og e-mail.


Posttakster og omdeling er ændret markant. Kvikbrev vil for én indkaldelse p.t. beløbe sig til kr. 5.339. Standardbrev vil beløbe sig til kr. 2.248 og vil være mindst én uge undervejs, samt – og ikke mindst – der er forbundet et stort manuelt, administrativt og tidsforbrugende arbejde med at klargøre og udsende materialet til indkaldelse pr. brev. Herudover spares der udgift til papir, kuverter, samt drift af printer.


Der kræves 2/3 af over halvdelen af alle stemmeberettigede (vedtægtens §4, stk. 5) for at forslaget kan godkendes. Det vil kræve, at minimum 95 grundejere møder op og stemmer JA på generalforsamlingen. Erfaringsmæssigt møder 35 – 45 grundejere op til generalforsamlingen. Såfremt forslaget vedtages vil det være gældende ved indkaldelsen til generalforsamlingen 2018.


For at undgå, at bestyrelsen eventuelt skal ulejlige medlemmerne med en ekstraordinær generalforsamling med henblik på vedtagelse af forslaget, vil bestyrelsen gøre brug af muligheden for at benytte fuldmagter. Fuldmagten sendes pr. brev sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen anmoder herefter om, at den enkelte grundejer tager stilling til forslaget, udfylder fuldmagten og returnerer denne til bestyrelsen, enten i a) den medfølgende frankerede svarkuvert, b) ved at scanne fuldmagten efter udfyldelse og sende den på mail til post@stoense-havn.dk eller c) ved aflevering i den hvide postkasse på foreningens posthus Stoense Udflyttervej.


I marts indkalder bestyrelsen pr. brev til generalforsamling 2017. Brevet vil indeholde

 

a) Dagsorden,

b) Årsregnskab 2016 inklusive Budget 2017,

c) Skriftlig fuldmagt med bestyrelsens forslag om ændring af vedtægten,

d) Frankeret svarkuvert.


Såfremt der allerede nu er spørgsmål vedrørende ovennævnte er man meget velkommen til at kontakte foreningens sekretær, helst på mail post@stoense-havn.dk eller telefon 40521957.Tirsdag den 28. marts 2017


Nuværende ordlyd i vedtægten:


4.1. Den ordinære generalforsamling holdes inden udgangen af hvert års april måned og indkaldes ved almindeligt brev af bestyrelsen med mindst 14 dage varsel, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, dagsorden m.v.

4.4 (…..) Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne.


Forslag til ny ordlyd i vedtægten:


4.1. Den ordinære generalforsamling holdes i april måned og indkaldes ved angivelse af dagsorden på foreningens hjemmeside med mindst 14 dage varsel.

4.4 (…..) Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 14 dages varsel ved angivelse af dagsorden på foreningens hjemmeside.Chris Hansen


Copyright © 2011 Grundejerforeningen "Stoense Havn".

All Rights Reserved.